Test ortopedyczny

Test służy do sprawdzenia wiedzy z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.Do każdego pytania jest 5 odpowiedzi ale tylko jedna jest prawidłowa. Test obejmuje materiał na II stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii. Pytania są zaczerpnięte z specjalistycznych podręczników lub są mojego autorstwa. Życzę powodzenia w sprawdzaniu swojej wiedzy.

START


Pytanie 1

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania artrodezy stawu biodrowego są :

A duże zmiany zwyrodnieniowe odc. ledzwiowego kręgosłupa

B zmiany zwyrodnieniowe drugiego biodra

C zmiany zwyrodnieniowe kolana po tej samej stronie

D aktywny proces ropny w tym biodrze

E spondylodeza odc lędzwiowego kręgosłupa


Nastepne pytanie
Pytanie 2

Zaprezentowane zdjęcie przedstawia następstwa:

Rozmiar: 7916 bajtów

A rozwojowej dysplazji

B Chorby Perthesa

C gruźlicy

D dysplazji wielonasadowej

E Choroby Gauchera


Nastepne pytanie
Pytanie 3

9 letni chłopiec podczas WF odczuł silny ból w okolicy LS. Jego NMR jest przedstawiony poniżej. Rozpoznanie to :

Rozmiar: 9971 bajtów A Kręgozmyk L5-S1
B Retrolisthesis L5-S1
C Spondylolysis L5
D Złuszczenie nasady trzonu kręgu
E Przepuklina jądra miażdżystego


Nastepne pytanie
Pytanie 4

W alloplastyce stawów kolanowych nie stosuje się endoprotez:

A bezcementowych

B półzwiązanych

C związanych

D jednoprzedziałowych

E stosuje się wszystkie powyższe typy


Nastepne pytanie
Pytanie 5

16- latka ma bezobjawową nieprawidłowość jednej z łąkotek. Jej NMR przedstawione jest poniżej. Zaproponuj leczenie:

Rozmiar: 9510 bajtów

A bez leczenia

B częściowa meniscektomia

C totalna meniscektomia

D naprawa- stabilizacja łąkotki

E przeszczep łąkotki


Nastepne pytanie
Pytanie 6

Które z poniższych twierdzeń dotyczących rzepki nie jest prawidłowe:

A w kolanie wyprostowanym rzepka przylega do kłykci udowych 50% swojej powierzchni

B przy 20 stopniach zgięcia tylko dolna część rzepki styka się z udem

C przy 120 stopniach zgięcia głównie ścięgno m.czworogłowego stabilizuję rzepkę w płaszczyznie czołowej

D jednym z głównych zadań rzepki jest wydłużenie ramienia dzwigni dla prostowników

E przy 90 stopniach zgięcia górna i środkowa część rzepki przylega do kości udowej


Nastepne pytanie
Pytanie 7

70 letni mężczyzna został przyjęty do kliniki z powodu utrzymujących się od kilku lat bólów kręgosłupa i kk dolnych. W rtg stwierdzono sklerotyzację okolicy st krzyżowo-biodrowego, kręgów lędzwiowych oraz górnej częsci k piszczelowej z pogrubieniem korówki ale bez zaznaczonej znacznej destrukcji kości. Twierdził że ostatnio powiększył mu się obwód głowy. Pacjent miał zaburzenia słuchu i niewydolność krążenia. W badaniach dodatkowych stwierdzono podwyższone stężenie fosfatazy zasadowej w surowicy. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to :

Następne pytanie

A przerzuty adenocarcinoma
B Choroba Pageta
C Niewydolność nerek z osteodystrofią
D zaawansowana osteoporoza
E niedobór wit DPytanie 8

Dla amputacji w obrębie stopy nie jest prawdziwe stwierdzenie:

A amputacja palucha powoduje problemy podczas biegania

B amputacja w st Lisfrancka daje często ustawienie końskie kikuta

C W amutacji wg Boyda należy obrócić k piętową o 90 stopni

D amputacja wg Symea nie jest wskazana u kobiet gdyż powoduje nieestetyczny wygląd kikuta

E W amputacji wg Pirogova należy usunąć całą kość skokową


Nastepne pytanie
Pytanie 9

W klasyfikacji złośliwości nowotworów wg Ennekinga typ IIB to inaczej:

A G1T2M0

B G2T1M0

C G2T2M0

D G2T1M1

E G2T2M1


Nastepne pytanie


Pytanie 10

Dodatni objaw Jergassona świadczy o:

A uszkodzeniu pierścienia rotatorów

B przerwaniu ciągłości ścięgna głowy długiej m. dwugłowego ramienia

C zapaleniu ścięgna głowy długiej m. dwugłowego ramienia

D zapaleniu ścięgna głowy krótkiej m. dwugłowego ramienia

E przerwaniu ciągłości ścięgna głowy krótkiej m. dwugłowego ramienia


Nastepne pytanie


Pytanie 11

38-letnia kobieta leczona była od kilku lat sterydami z powodu tocznia układowego z powikłaniami ze strony nerek. Najbardziej w tym przypadku prawdopodobnym schorzeniem ze strony układu kostnego będzie:

A choroba Pageta

B krzywica

C zmiany zwyrodnieniowe

D osteoporoza

E osteomalacja


Nastepne pytanie


Pytanie 12

Którą z poniższych osteotomii należy wykonać dla zmniejszenia dolegliwości bólowych w zmianach zwyrodnieniowych przedziału przyśrodkowego i przedniego stawu kolanowego :

A osteotomia Coventry

B osteotomia Maqueta

C osteotomia Bandiego

D osteotomia V w przynasadzie piszczeli

E osteotomia V w przynasadzie k udowej


Nastepne pytanie


Pytanie 13

Która z poniższych chorób występuje częściej u płci żeńskiej:

A torbiel tętniakowata

B osteosarcoma

C chondrosarcoma

D mięsak Ewinga

E osteochondroma


Nastepne pytanie


Pytanie 14

Który z poniższych nowotworów występuje u ludzi starszych:

A osteosarcoma

B chondrosarcoma

C Mięsak Ewinga

D guz olbrzymiokomórkowy

E osteoid osteoma


Nastepne pytanie


Pytanie 15

Których osteotomii nie stosuje się w leczeniu choroby Perthesa:

A valgizujące

B varyzujące

C plastyka stropu

D Chiariego

E stosowane są wszystkie powyższe


Nastepne pytanie


Pytanie 16

Chorobę Blounta rozpoznajemy jeżeli kąt przynasadowo-trzonowy piszczeli jest większy niż:

A 0 stopni

B 5 stopni

C 11 stopni

D 19 stopni

E 28 stopni


Nastepne pytanie


Pytanie 17

Której z poniższych operacji nie stosuje się w leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej:

A osteotomia Dwyera

B operacja Heymana-Herndona

C uwolnienie podskokowe wg Mc Kay-Simonsa

D artrodeza stępu wg Lambrinudiego

E artrodeza stępu wg Greena-Gricea


Nastepne pytanie


Pytanie 18

Który typ wrodzonego stawu rzekomego piszczeli jest najczęstszy:

A staw rzekomy jest stwierdzany praktycznie zaraz po urodzeniu dziecka

B wrodzone jest przodozagięcie i przewężenie piszczeli na bazie którego dochodzi do złamania i powstania st rzekomego

C staw rzekomy rozwija się na podłożu wrodzonej torbieli

D wrodzona jest sklerotyzacja odcinka piszczeli bez przewężenia na bazie którego dochodzi do złamania i powstania st rzekomego

E staw rzekomy rozwija się na podłożu wrodzonego nerwiakowłókniaka


Nastepne pytanie


Pytanie 19

Która z deformacji nie występuje w aplasia fibulae congenita:

A stopa końsko-szpotawa

B przykurcz zgięciowy kolana

C niestabilność stawu skokowego

D brak bocznej części stopy

E zagięcie koślawe piszczeli


Nastepne pytanie


Pytanie 20

Która z osteotomii miednicy nie ma określonego maksymalnego wieku pacjenta, u którego można ją wykonać:

A Chiariego

B Saltera

C Pembertona

D transiliakalna wg Degi

E epiphysiodeza krętarza większego


Nastepne pytanie


Pytanie 21

Do uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego dochodzi najcześciej w :

A złamaniach kostki bocznej typ Weber A i B

B złamaniach kostki bocznej typ Weber B i C

C złamaniach awulsyjnych kostki przyśrodkowej

D mechanizmie supinacji

E mechanizmie pronacji


Nastepne pytanie


Pytanie 22

Do tzw kompleksu bocznego stabilizującego staw kolanowy należą:

A więzadło MCL

B więzadło podkolanowe skośne

C pes anserinus

D ścięgno m.półbłoniastego

E m. podkolanowy


Nastepne pytanie


Pytanie 23

Triada ODonoghuea w stawie kolanowym to uszkodzenie:

A ACL, PCL, MM

B ACL, MCL, ML

C ACL, PCL, MCL

D ACL, LCL, MM

E ACL, MCL, MM


Nastepne pytanie


Pytanie 24

Dodatni objaw pivot shift w stawie kolanowym stwierdzamy przy niestabilności kolana:

A przednio-przyśrodkowej

B przednio-bocznej

C tylno-przyśrodkowej

D tylno-bocznej

E tylnej


Nastepne pytanie


Pytanie 25

30-letni pacjent doznał urazu stawu kolanowego. W badaniu stwierdzono niewielki obrzęk kolana, dodatni objaw Lachmanna, dodatni objaw szufladkowy przedni, brak zmian w rtg, niestabilność przednio-przyśrodkową I stopnia. Najwłaściwszym postępowaniem będzie:

A interwencja chirurgiczna i zszycie uszkodzonego ACL

B interwencja chirurgiczna i zszycie uszkodzonego ACL i MCL

C interwencja chirurgiczna i zszycie uszkodzonego MCL oraz artroskopia diagnostyczna kolana

D unieruchomienie kolana na 4-6 tygodni, rehabilitacja, rozważenie wtórnej rekonstrukcji ACL

E rekonstrukcja "na ostro" ACL oraz unieruchomienie kolana na 4-6 tygodni


Nastepne pytanie


Pytanie 26

Świeże uszkodzenie więzozrostu barkowo-obojczykowego III stopnia wg Tossy-Heppenstalla:

A leczy się najczęściej zachowawczo

B leczy się zwykle operacyjnie chociaż podawane są dobre wyniki po leczeniu zachowawczym

C polega na izolowanym przerwaniu ciągłości więzadła barkowo-obojczykowego

D leczy się resekcją barkowego końca obojczyka

E żadna odpowiedz nie jest prawidłowa


Nastepne pytanie


Pytanie 27

Złamanie awulsyjne szczytu kostki bocznej stawu skokowego to wg klasyfikacji AO typ :

A 44A

B 44B

C 44C

D 43A

E 43B


Nastepne pytanie


Pytanie 28

U 35 letniego pacjenta stwierdzono 15 stopniowy przykurcz zgięciowy w stawie biodrowym prawym. W badaniu długości kończyn dolnych najprawdopodobniej stwierdzimy skrócenie długości :

A bezwzględnej PKD

B względnej PKD

C funkcjonalnej PKD

D odpowiedz B i C są prawidłowe

E nie stwierdzimy różnicy długości kończyn


Nastepne pytanie


Pytanie 29

Charakterystycznym objawem stenozy odc lędzwiowego kanału kręgowego są :

A bóle o charakterze rwy kulszowej

B osłabienie siły mięśniowej w kk dolnych

C ograniczenie ruchomości odc lędzwiowego kręgosłupa

D objawy chromania przestankowego neurogennego

E bóle odc lędzwiowego kręgosłupa z promieniowaniem do pośladków


Nastepne pytanie


Pytanie 30

Obecność stawu rzekomego hipertroficznego kości piszczelowej po 12 tygodniach od złamania leczonego opatrunkiem gipsowym świadczy o :

A złym ukrwieniu tej okolicy

B słabej reakcji osteogenicznej ustroju

C infekcji ropnej miejsca złamania

D złym unieruchomieniu odłamów

E współistnieniu zespołu Sudecka


Nastepne pytanie


Pytanie 31

Które ze stwierdzeń dotyczących złamania zęba kręgu C2 jest prawidłowe :

A typ I wg Andersona-dAlonzo należy leczyć operacyjnie gdyż jest to złamanie wysoce niestabilne

B w typie II wg Andersona-dAlonzo leczeniem z wyboru jest stabilizacja C2 do potylicy

C typ III wg Andersona-dAlonzo jest najbardziej niestabilnym rodzajem złamania

D w typie II wg Andersona-dAlonzo można wykonać stabilizację C1-C2

E w typie I wg Andersona-dAlonzo można wykonać zespolenie złamania śrubą gąbczastą


Nastepne pytanie


Pytanie 32

Wskazaniem do leczenia operacyjnego kręgozmyku jest :

A I stopień ześlizgu u dzieci

B obecność kręgozmyku cieśniowego poniżej 10 roku życia

C stwierdzenie dysplazji wyrostków stawowych L5 i S1 z kręgozmykiem na tym poziomie

D kręgozmyk zwyrodnieniowy z obecnością objawów korzeniowych nieustępujących po leczeniu zachowawczym

E każdy kręgozmyk urazowy


Nastepne pytanie


Pytanie 33

Przerwanie ścięgna głowy długiej m.dwugłowego ramienia :

A należy zawsze leczyć operacyjnie

B powoduje znaczne (ok.50%) osłabienie siły zginania st. łokciowego

C można leczyć wszczepiając kikut ścięgna w wyrostek kruczy łopatki

D następuje zwykle w wyniku znacznego bezpośredniego urazu

E występuje zwykle u sportowców


Nastepne pytanie


Pytanie 34

Przerwanie ścięgna głowy długiej m.dwugłowego ramienia :

A należy zawsze leczyć operacyjnie

B powoduje znaczne (ok.50%) osłabienie siły zginania st. łokciowego

C można leczyć wszczepiając kikut ścięgna w wyrostek kruczy łopatki

D następuje zwykle w wyniku znacznego bezpośredniego urazu

E występuje zwykle u sportowców


Nastepne pytanie


Pytanie 35

Po repozycji zamkniętej zwichnięcia st biodrowego nleży :

A nie obciążać kończyny przez ok. tydzień

B nie obciążać kończyny przez 6 tyg

C nie obciążać kończyny przez 6 mies

D nie obciążać kończyny przez 12 mies

E chodzić z obciążaniem od razu- o ile pozwoli brak bólu


Nastepne pytanie


Pytanie 36

Osteotomię krętarza większego w rewizyjnej endoprotezoplastyce wykonuje się w celu :

A uzyskania lepszej ekspozycji trzonu i panewki

B poprawy krążenia w cz proksymalnej trzonu

C wzmocnienia mięśnia pośladkowego większego

D wzmocnienia mięśni odwodzicieli biodra

E prewencji braku zrostu po złamaniu w części proksymalnej k udowej


Nastepne pytanie


Pytanie 37

Najbardziej widoczny efekt dodatkowych naświetlań po operacyjnej resekcji mięsaka tkanek miękkich stanowi :

A zwiększenie okresu przeżywalności chorych wolnych od nowotworu

B lepsza kontrola miejscowa nowotworu

C A i B są prawdziwe

D poprawa kontroli miejscowej nowotworu a zmniejszenie okresu przeżywalności bez nowotworu

E zmniejsza kontrolę miejscową i zmniejsza przeżywalność a naświetlania wykonuje się z innych powodów


Nastepne pytanie


Pytanie 38

Najbardziej prawdopodobny cytotoksyczny efekt naświetlań w nowotworach złośliwych to :

A uszkodzenie mikrokrążenia

B uszkodzenie dużych odżywczych naczyń

C uszkodzenie składników odżywczych komórek

D powstanie wolnych rodników

E hypertermia- prowadząca do obumierani komórek nowotworowych


Nastepne pytanie


Pytanie 39

W paluchu sztywnym (hallux rigidus) nie możemy operacyjnie wykonać :

A endoprotezy stawu amp

B resekcji podstawy paliczka bliższego palucha

C artrodezy stawu amp

D operacji Moberga- osteotomii paliczka bliższego powodującej ustawienie palucha w zg grzbietowym

E możemy wykonać każdy z powyższych zabiegów


Nastepne pytanie


Pytanie 40

Chemioterapia zwiększa przeżywalność w :

A niezróżnicowany chondrosarcoma, złośliwy histiocytoma

B osteosarcoma o wysokim stopniu złośliwości, mięsak Ewinga

C osteosarcoma o wysokim stopniu złośliwości, osteosarcoma periostale

D osteosarcoma o wysokim stopniu złośliwości, niezróżnicowany chondrosarcoma

E niezróżnicowany chondrosarcoma, mięsak Ewinga


Nastepne pytanie


Pytanie 41

Miejscowy ucisk nerwu powoduje wszystko z wyjątkiem :

A lokalnej demielinizacji

B spadku prędkości przewodzenia

C bloku przewodnictwa nerwowego

D fibrylacyjnych potencjałów w EMG i wysokich ostrych fal

E niskiej amplitudy i krótkie potencjały wywołane


Nastepne pytanie


Pytanie 42

Po złamaniu kości ramiennej doszło do porażenia n promieniowego. Kiedy można wykonać badanie EMG w celu sprawdzenia ciągłości nerwu ? :

A natychmiast po urazie

B 7 dni po urazie

C 14 dni po urazie

D 21 dni po urazie

E 6-8tyg po urazie


Nastepne pytanie


Pytanie 43

II generacja sposobów cementowania endoprotezy st biodrowego polega na :

A podawanie ręczne cementu- palcem do kanału

B przemycie kanału w trzonie lavage

C ręczne mieszanie cementu, przemycie kanału k udowej, stoper

D szczotkowanie kanału, lavage pod ciśnieniem, cement mieszany próżniowo

E presuryzacja zewnętrzna cementu


Nastepne pytanie


Pytanie 44

W zespole przewężeń amniotycznych nie występuje częściej niż zwykle :

A obrączkowate przewężenia na ramieniu

B syndaktylia

C wrodzony brak palca

D stopa końsko-szpotawa

E dysplazja stawu biodrowego


Nastepne pytanie


Pytanie 45

Radioterapia jest pomocna w leczeniu :

A osteosarcoma

B chondrosarcoma

C złośliwy histiocytoma

D mięsak Ewinga

E sarcoma periosteale


Nastepne pytanie


Pytanie 46

W zespole kanału n łokciowego najlepszym testem diagnostycznym jest badanie :

A przewodnictwa nn czuciowych do palców i nadgarstka

B prędkości przewodzenia włokien ruchowych przez okolicę st łokciowego

C prędkości przewodzenia włókien mieszanych do palców i nadgarstka

D przewodnictwa nerwowego od punktu Erba do pachy

E przewodnictwa nerwowego od łokcia do pachy


Następne pytaniePytanie 47

Złamanie otwarte kości piętowej stopnia I i IIA wg de Gustilio należy leczyć:

A przemycie, nastawienie otwarte, zespolenie wewnętrzne płytką od boku- po ustąpieniu obrzęku

B przemycie, stabilizacja zewnętrzna

C przemycie i odroczona rekonstrukcja po wygojeniu rany

D przemycie nie jest konieczne

E natychmiast należy wykonać fasciotomię


Następne pytaniePytanie 48

Które z badań odróżni złamanie ostre lub podostre trzonu kręgu od starego wygojonego złamania:

A T1 zalezne NMR

B T2 zależne NMR

C Fat-supressed T2 zależny NMR

D Metoda DEXA- dwuwiązkowa absorbcjometria rentgenowska

E KT


Następne pytaniePytanie 49

18-latek doznał urazu stopy polegającego na obciążeniu stopy, zgiętej podeszwowo. Ma obrzęk i nie może z bólu stać na nodze. Po wykonaniu rutynowego RTG jakie następne badanie winno być wykonane?:

A KT

B Stresowe RTG z zgięciem grzbietowym przodostopia i jej odwiedzeniem

C skośne RTG stopy

D NMR

E scyntygrafia


Następne pytaniePytanie 50

Zły wynik osteotomii nadkostkowej goleni w zmianach zwyrodnieniowych st skokowego wiąże się zwykle z:

A niedokładną korekcją osi i uszkodzeniami chrząstki stawu, stwierdzonymi w artroskopii

B otwarto-klinową osteotomią z przeszczepem kostnym

C zbyt wczesny obciążaniem po operacji

D dodaniem osteotomii kości strzałkowej

E zastosowaniem zespolenia wewnętrznego


Następne pytaniePytanie 51

Urazowe zerwanie ACL u dzieci z niezarośniętymi chrząstkami wzrostowymi:

A ma podobny charakter do takiego uszkodzenia u dorosłych

B rzadko współistnieje uszkodzenie łąkotki

C Test Lachmana jest rzadko dodatni

D Często odrywa się przyczep piszczelowy

E Rzadko daje dodatni objaw pivot-shift


Następne pytaniePytanie 52

W zespoleniu zewnętrznym po złamaniu wieloodłamowym nasady dalszej piszczeli (pilon fracture) druty K::

A powinny przechodzić przez część dystalną piszczeli i strzałki

B powinny przebiegać ponad 12mm powyżej płytki podchrzęstnej nasady piszczeli

C nie powodują wzrostu ryzyka infekcji

D nie dają zwiększonego ryzyka ich połączenia z jamą stawu

E nie powinny być stosowane z oliwką- bo powoduje to wzrost ryzyka infekcji


Następne pytaniePytanie 53

Najlepszym sposobem leczenia artrozy st skokowego dolnego powstałej w wyniku znacznego obniżenia wysokości kości piętowej po jej złamaniu jest:

A podskokowa artrodeza z klinowym przeszczepem kostnym

B osteotomia korekcyjna

C artrodeza piszczelowo-skokowo-pietowa

D orteza st skokowego z niewielkim uniesieniem pięty

E orteza z uniesieniem bocznej części pięty


Następne pytaniePytanie 54

Po kilku latach od potrójnej artrodezy stępu zakres ruchu w st skokowym górnym jest:

A taki sam

B zwiększony

C zmniejszony

D poprawia się w miarę czasu

E początkowo się poprawia a po kilku latach wraca do stanu przedoperacyjnego


Następne pytaniePytanie 55

Operacja Moberga w hallux rigidus to:

A skośna osteotomia I kości śródstopia skracająca

B osteotomia przyśrodkowej wyrośli I kości śródstopia

C przyśr osteotomia zamknięto-klinowa paliczka bliższego palucha

D grzbietowa zamknięto-klinowa osteotomia paliczka bliższego palucha

E boczna zamknięto-klinowa osteotomia paliczka bliższego palucha


Następne pytaniePytanie 56

Czynnikiem decydującym o rozpoznaniu złamania szyjki k skokowej IV stopnia wg Hawkinsa jest:

A obecność dyskongruencji w st skokowym górnym

B obecnoć dyskongruencji w st skokowo-łódkowym

C obecność dyskongruencji w st skokowym dolnym

D współistnienie złamania trzonu k skokowej

E dyskongruencja w st skokowym górnym i dolnym


Następne pytaniePytanie 57

Endoproteza st amp palucha:

A powoduje znaczne zwiększenie zakresu ruchu

B ma mniej powikłań niż artrodeza tego stawu

C powoduje mniejsze ustępowanie bólu niż artrodeza

D nie powoduje lokalnej osteolizy i nie daje obluzowań

E bardziej zmniejsza bóle niż artrodeza tego stawu


Następne pytaniePytanie 58

Najczulszym testem elektrofizjologicznym w zespole kanału nadgarstka jest:

A przewodnictwo nerwowe nadgarstek- palce

B latencja końcowa

C przewodnictwo nerwów ruchowych nadgarstek-łokieć

D przewodnictwo mieszane nadgarstek-łokieć

E przewodnictwo czuciowe nadgarstek -śródręcze


Następne pytaniePytanie 59

Najlepsze ustawienie w artrodezie st skokowego górnego to:

A 5 st zgięcia podeszwowego 5st valgus, 5st rotacji zewn

B poz pośrednia, 5st valgus, 5st rotacji zewn

C pozycja pośrednia, 0st valgus, 5st rotacji zewn

D pozycja pośrednia, 5st valgus i 5 st rotacji wewn

E 5st zgięcia grzbietowego, 5st valgus i 5 st rotacji wewnętrznej


Następne pytaniePytanie 60

Izolowana ankyloza stawu skokowo-łódkowego:

A zmniejsza ruchomość st skokowego dolnego o 25%

B zmniejsza ruchomość st skokowego dolnego o 50%

C powoduje zablokowanie ruchu w stawie skokowym dolnym

D nie ma wpływu na ruch w stawie skokowym dolnym

E zmniejsza ruchomość st skokowego dolnego o 10%


Następne pytaniePytanie 61

Izolowana ankyloza (deza) skokowo-piętowa:

A nie wiąże się z rozwojem artrozy st skokowego górnego i st Choparta

B wiąże się z rozwojem artrozy st skokowego górnego a nie w st Choparta

C nie wiąże się z rozwojem artrozy st skokowego górnego ale daje artrozę st Choparta

D wiąże się z rozwojem artrozy st skokowego górnego jak i st Choparta

E powoduje artrozę w st kolanowym


Następne pytaniePytanie 62

Po złamaniu szyjki k udowej i jej operacyjnym zespoleniu ryzyko wystąpienia jałowej martwicy głowy wynosi:

A 5%

B 20%

C 50%

D 0%

E 80%


Następne pytaniePytanie 63

Jaka jest częstość guzków Shmorla w populacji:

A 3%

B 7%

C 10%

D 15%

E 20%


Następne pytaniePytanie 64

U otyłych pacjentów z jednoprzedziałową protezą st kolanowego wyniki są:

A gorsze

B lepsze

C podobne jak u normowagowych

D zależą od rodzaju implantu

E zależą od płci


Następne pytaniePytanie 65

Optymalna pozycja dla artrodezy st międzypaliczkowego palucha to:

A 5- 10 stopni zg podeszwowego

B 5- 10 st zgięcia grzbietowego

C o stopni

D mała supinacja palucha

E 10 stopni valgus


Następne pytaniePytanie 66

16-letnia dziewczyna cierpi na dolegliwości bólowe w okolicy bunionu palucha koślawego. Staw amp jest prawidłowy w RTG. Koślawość palucha wynosi 26 stopni a kąt między I a II promieniem wynosi 13 stopni.Najbardziej prawidłowym leczeniem będzie:

A zabieg na tk miękkich w stawie amp

B operacyjne usunięcie bunionu

C zabieg wg Lapidusa (artrodeza z korekcją w stawie śródstopno-klinowym I

D osteotomia przy podstawie I kości śródstopia z zabiegiem na tk miękkich w amp

E osteotomia przy podstawie I kości śródstopia z artrodezą w amp


Następne pytaniePytanie 67

Matka zgłosiła się z 3-mies dzieckiem u którego po jednej stronie grzbiet stopy z łatwością dotyka przedniej pow goleni. Stopa poza tym jest prawidłowej budowy. Zgięcie podeszwowe jest utrudnione. Najwłaściwszym postępowaniem będzie:

A obserwacja + ew redresje

B kilkukrotne opatr gipsowe

C podanie toksyny botulinowej

D przygotowanie gipsami a następnie operacja

E od razu leczenie operacyjne


Następne pytaniePytanie 68

Przedstwione poniżej zdjęcia przedsawiają:

Rozmiar: 24926 bajtów

A skoliozę wczesnodziecięcą

B skoliozę w przebiegu osteoid osteoma

C skoliozę w osteoblastoma

D gruźlicę

E wrodzoną skoliozę z diastematomielią

Następne pytanie
Pytanie 69

Najszybciej i najłatwiej jest uzyskać usztywnienie st. biodrowego stosując artrodezę :

A pozastawową

B śródstawową

C mieszaną

D kompresyjną

E metodą DavisaNastępne pytaniePytanie 70

W kolanie szpotawym jednoprzedziałowa endoproteza winna skorygować oś do:

A 7 stopni valgus

B 10 stopni valgus

C 0 stopni

D umożliwić 2mm luzu tak w zgięciu jak i w wyproście

E 5 stopni varus


Następne pytaniePytanie 71

Wszystkie choroby mogą doprowadzić do kifozy piersiowej ponad 40 stopni z wyjątkiem:

A Choroby Bechterewa

B Osteoporozy

C Zesp Klippel-Faila

D Gruźlicy

E Młodzieńczej osteochondrozy kręgosłupa


Następne pytaniePytanie 72

Mięśniopochodny torticollis leczymy operacyjnie:

A zaraz po urodzeniu

B jeśli po zachowawczym leczeniu nie ustąpi do 6 mies

C jeśli po zachowawczym leczeniu nie ustąpi do 12 mies

D jeśli po zachowawczym leczeniu nie ustąpi do 24 mies

E jeśli po zachowawczym leczeniu nie ustąpi do 5-8 roku życia


Następne pytaniePytanie 73

16-latek choruje na skoliozę z postępującą dekompensacją tułowia. W celu poprawy kompensacji tułowia najlepiej będzie wykonać:

Rozmiar: 15837 bajtów

A odpowiedni gorset

B spondylodezę tylną z instrumentarium T10-L4

C spondylodezę przednią z instrumentarium T10-L4

D spondylodezę tylną z instrumentarium L4-S1

E resekcję kręgu L5 z spondylodezą tylną L4-S1

Nastepne pytanie
Pytanie 74

13-letni chłopiec skarżył się od kilku tygodni na uporczywe dolegliwości bólowe lewej nogi oraz stany podgorączkowe. W Rtg stwierdzono przejaśnienia w obrębie trzonu z nadrzerkami korówki k. udowej oraz obrzękiem tkanek miękkich.Biopsja wykazała obecność licznych małych, okrągłych błękitnych komórek. Najbardziej prawdopodobna diagnoza to :

A Mięsak Ewinga
B Medulloblastoma
C Neuroblastoma
D Chondroblastoma
E Osteoblastoma


Nastepne pytanie
Pytanie 75

Oś mechaniczna kończyny dolnej:

A jest zagięta na poziomie stawu kolanowego koślawo 5-10 stopni

B przechodzi fizjologicznie ok. 4 cm bocznie od środka st kolanowego

C po endoprotezoplastyce kolana powinna przechodzić przez środek stawu

D w kolanie szpotawym może pokrywać się całkowicie z osią anatomiczną

E żadna odpowiedz nie jest prawidłowaNastepne pytanie
Pytanie 76

RTG poniższe przedstawia zwichnięcie biodra w przebiegu:

Rozmiar: 12445 bajtów

A dysplasia fibrosa

B defectus femoris congenitus

C dysplazja rozwojowa st biodrowego

D Choroba Perthesa

E coxa vara congenitaNastępne pytanie
Pytanie 77

23- latek w wypadku samochodowym doznał urazu C kręgosłupa. Nie stwierdzono zaburzeń neurologicznych. W NMR przedstawionym poniżej stwierdzamy:

Rozmiar: 9405 bajtów

A zwichnięcie szyjno-potyliczne

B złamanie Jeffersona

C rozerwanie więzadła poprzecznego atlasu

D podwichnięcie C2-C3

E brak zmian urazowych